Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 mei 2021.

Toegankelijkheid bij Karify

Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat iedereen, met of zonder beperking, gebruik kan maken van digitale informatie en digitale dienstverlening. Karify vindt het belangrijk dat zorg toegankelijk is voor iedereen. We houden rekening met de toegankelijkheid bij het ontwerpen, bouwen en schrijven van onze websites en apps. 

Er zijn internationale richtlijnen opgesteld voor een goede digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Karify streeft ernaar om zich te houden aan de laatste toegankelijkheidsnormen, op het toegankelijkheidsniveau AA. Dit niveau staat voor een goede toegankelijkheid. Op dit moment voldoet Karify hier grotendeels aan.

Producten waarvoor deze verklaring geldig is

 • Het webplatform (te bereiken via https://my.karify.com of via het webadres dat beschikbaar is gesteld door de zorgorganisatie) 
 • De Karify apps voor Android-apparaten
 • De Karify apps voor iOS-apparaten

Maatregelen die we hebben genomen

 • We hebben de regellengte van zinnen verkort zodat deze makkelijker te lezen zijn.
 • De teksten voor cliënten zijn zoveel mogelijk geschreven op taalniveau B1. In teksten geschreven voor andere doelgroepen worden wel vaktermen gebruikt.
 • De tekstgrootte past zich op het apparaat aan waarop wordt gewerkt zodat de leesbaarheid op elk apparaat hetzelfde is.
 • We besteden zorgvuldig aandacht aan de grootte van de knoppen en het kleurcontrast.
 • Er kan door het grootste gedeelte van de website worden genavigeerd met behulp van het toetsenbord.
 • Onze website is op zo’n manier geprogrammeerd dat speech-to-text software de website al grotendeels goed kan voorlezen.

Wat we nog willen doen

 • Het toegankelijker maken van documenten (zoals PDF’s). Deze zijn nog niet altijd goed gestructureerd om doorheen te navigeren met voorleessoftware.
 • Het toegankelijker maken van animaties. Sommige beelden op de pagina zijn namelijk geanimeerd. Deze verdwijnen na een bepaalde tijd. We willen het mogelijk maken om deze animaties te pauzeren.  
 • Het aanpassen van de tekstgrootte. Er is op onze website nog geen knop waarmee de tekstgrootte kan worden aangepast. Wel schaalt onze website mee als de gebruiker via de instellingen van zijn apparaat de tekstgrootte aanpast.
 • Het verbeteren van de toegankelijkheid van formulieren. Niet alle formulierelementen hebben een beschrijving (label). Deze zijn nodig om goed door een formulier heen te navigeren met voorleessoftware.  
 • Het toevoegen van tekstuele beschrijvingen van afbeeldingen. Deze beschrijvingen worden voorgelezen door voorleessoftware. Niet alle beschrijvingen hebben op dit moment een goede beschrijving.
 • Video’s voorzien van ondertiteling, of de mogelijkheid bieden om vertraagd af te spelen.

Vragen en contact

We werken continu aan de toegankelijkheid van Karify. Als je problemen ervaart met de toegankelijkheid van Karify horen wij dit dan ook graag. Ondervind je een probleem of heb je een vraag over de toegankelijkheid? Stuur dan een mailtje naar help@karify.com (als je cliënt bent) of support@karify.com (als je zorgprofessional bent). 

Accessibility statement 

This accessibility statement was published on 18 May 2021.

Accessibility at Karify

Digital accessibility ensures everyone the possibility to use digital information and services, including people with various disabilities. Karify is committed to make healthcare accessible to everyone. We consider accessibility when designing, building and writing our websites and apps. 

International guidelines have been established to ensure digital accessibility: the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Karify strives to conform to the latest WCAG accessibility standards, to the conformance level AA. This conformance level represents good accessibility. Currently, Karify is largely conformant with this standard.

Products to which this statement applies

 • The web platform (reachable through https://my.karify.com or through the web address provided by the healthcare organization) 
 • The Karify apps for Android devices
 • The Karify apps for iOS devices

Measures we have taken

 • We have shortened the line length of sentences so it is easier to read them.
 • Our texts for clients are written at language level B1 as much as possible. In texts written for other target groups, technical terms can be used.
 • The text size adapts to the device you are working on so that readability is the same on each device.
 • We pay careful attention to the size of the buttons and the color contrast.
 • The biggest part of the website can be navigated through using a keyboard.
 • Our website is programmed in such a way that speech-to-text software is able to read the website largely well.

What we want to do next

 • Make documents (such as PDF’s) more accessible. Currently these are not always well structured to navigate through using screen readers.
 • Make animations more accessible. Some images on the page are animated. These disappear after a certain time. We want to make it possible to pause these animations.
 • Make the text size adjustable. There is no button on our website that can be used to adjust the text size. Currently our website does only scale if the user adjusts the text size via the settings of his device.
 • Improve the accessibility of forms. Not all form elements have a description (called a label). These are necessary to properly navigate through a form using a screen reader.
 • Add textual descriptions to images. These descriptions can be read by screen readers. Not all descriptions have a proper description at this point.
 • Provide videos with subtitles, or offer the option to play videos back in slow motion.

Questions and contact

We are continuously working on the accessibility of Karify. If you experience any accessibility challenges or if you have any questions, please contact us. You can do so by sending an email to help@karify.com (if you are a client) or support@karify.com (if you are a healthcare professional).