Gebruiksvoorwaarden Karify

Gebruiksvoorwaarden Karify™

Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify™. Karify™ is een online eco-systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor eHealth toepassingen en het ontwikkelen hiervan.

Karify B.V. is de ontwerper van Karify™ en eigenaar van de intellectueel eigendomsrechten. Karify is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, aan de Pythagoraslaan 101. Met “wij” of “ons” wordt hierna steeds het bedrijf Karify bedoeld.

Om gebruik te maken van Karify™ dient u akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Leest u deze goed.

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1.1 Alleen in Nederland woonachtige gebruikers kunnen zich voor Karify™ registreren. Kinderen onder de 16 jaar kunnen zich enkel met toestemming van hun ouders of voogd registreren. Na registratie ontvangt u van ons per e-mail een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord.

Hiermee verkrijgt u toegang tot de beveiligde omgeving van Karify™ en daaraan gerelateerde (toekomstige) applicaties en diensten. Deze gegevens dient u vertrouwelijk te bewaren. Wanneer u misbruik van uw account vermoedt verzoeken wij u om ons direct te waarschuwen. Indien wij misbruik van ons systeem of van uw account vermoeden wordt u door ons gewaarschuwd.

1.2. Door registratie bent u voor onbepaalde tijd geabonneerd op Karify™. U gaat er mee akkoord om voor het doen of ontvangen van betalingen voor via Karify™ aangeboden of afgenomen producten of diensten, welke niet (rechtstreeks) door zorgverzekeraars vergoed worden , het online betalingssysteem te gebruiken van de maatschappij die het betalingsverkeer van Karify™ verzorgt, onder toepassing van diens algemene voorwaarden.

1.3 Voor patiënten is het gebruik van de website en tool Karify™ gratis. Zorgverleners dienen bij registratie te kiezen voor een toepasselijk Karify™ payment plan, waardoor hun abonnementskosten automatisch worden geïncasseerd. e.e.a. incl BTW. Hiervoor zal om uw creditcard gegevens gevraagd worden. Op grond van uw fiscale gegevens en de geldende wetgeving zullen wij zo nodig verschuldigde BTW in rekening brengen. U kunt uw abonnement met een opzegtermijn van een maand beëindigen.

1.4 Als abonnee / zorgverlener heeft u recht op vermelding van uw praktijk in een “healthspace”, die toegankelijk is via een eigen unieke domeinnaam en die u voor uw patiënten kunt inrichten met tools en health apps die onder andere via de HealthStore van Karify™ beschikbaar zijn. Via uw healthspace kunt u eveneens diensten aanbieden. Tegen een bijdrage van 30% van de bruto verkoopprijzen (exclusief BTW), die via uw payment plan wordt verrekend, kunt u producten en diensten eveneens in de Karify™ HealthStore aanbieden. Ook kunt u als zorgverlener op uw eigen website vermelden dat u bent aangesloten op Karify™ en kunt u een link plaatsen naar uw eigen healthspace. Voor specifieke door Karify begeleide promotionele campagnes gelden aparte voorwaarden.

1.5 U verklaart dat u zich bij het gebruik van Karify™ aan deze gebruiksvoorwaarden en aan alle geldende wet- en regelgeving houdt. Wanneer bij ons een redelijk vermoeden bestaat dat u deze verplichting niet naleeft heeft Karify het recht om uw account te blokkeren en uw abonnement te beëindigen.

2. Bescherming en opslag van (persoons)gegevens

2.1 Wij realiseren ons dat u strikt vertrouwelijke informatie via Karify™ deelt. Het programma is daarom voorzien van technische beveiligingsmaatregelen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze voldoen naar ons oordeel aan de in Nederland, Europa en de Verenigde Staten gestelde eisen. Wij verwijzen hiervoor ook naar ons Privacy- en Cookiebeleid.

2.2 Door u ingevoerde persoonsgegevens blijven uw eigendom. Wij voeren geen controle of verificatie uit over gegevens en informatie die u invoert. De door u ingevoerde gegevens en informatie worden niet permanent opgeslagen en in elk geval na zes maanden na het eindigen van uw abonnement verwijderd. De zorgverlener is en blijft verantwoordelijk voor de volledigheid van de gegevens in het dossier van diens patiënt. Wij adviseren zorgverleners om (een kopie van) ingevoerde patiënt gegevens altijd binnen een eigen systeem op te slaan.

3. Geen behandeladvies

Karify™ biedt nadrukkelijk geen behandeladvies. Wij besteden alle redelijkerwijs van ons te verlangen zorg aan de ontwikkeling en het onderhoud van Karify™. Echter uitsluitend de zorgverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van diens behandeling. Karify aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, als direct of indirect gevolg van uw gebruik van Karify™, bijvoorbeeld van standaard modules of door ons of derden in Karify™ geplaatste informatie. Patiënten dienen met betrekking tot hun behandeling altijd hun zorgverlener te raadplegen. Wij bieden geen garantie ten aanzien van de kwaliteit van zorgverleners die gebruik maken van Karify™ of dat zij BIG geregistreerd zijn.

4. Bescherming van privacy

4.1 Wij verwerken persoonsgegevens in verband met uw registratie. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden stemt u eveneens in met ons privacy- en cookiebeleid zoals dat op de website is gepubliceerd.

4.2 U verleent hierbij aan Karify toestemming voor het bewerken van de persoonsgegevens die u verstrekt binnen Karify™, om deze te coderen, op te slaan en eventueel na autorisatie aan derden door te geven. Eveneens verklaart u dat u hiervoor de expliciete toestemming heeft verkregen van andere personen van wie u (medische) persoonsgegevens verstrekt, zoals van patiënten die door een zorgverlener worden uitgenodigd om aan Karify™ deel te nemen.

4.3 U bepaalt zelf via Karify™ wie toegang krijgt tot de door u ingevoerde informatie en persoonsgegevens en met welk doel. U verleent aan bij Karify™ aangesloten partijen van wie u producten of diensten afneemt toestemming om uw persoonsgegevens en zo nodig gegevens omtrent gevolgde behandelingen te gebruiken voor facturatiedoeleinden en/of om declaraties voor uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Als u zonder toestemming van de betrokkene(n) persoonsgegevens openbaar maakt aan derden maakt u inbreuk op diens of hun privacy en vormt dat een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden. U vrijwaart ons in een dergelijk geval volledig van elke aansprakelijkheid.

4.4 Karify zal alle door u ingevoerde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. De door u ingevoerde gegevens worden automatisch versleuteld en zijn zonder uw nadrukkelijke toestemming slechts indien dat om dringende redenen noodzakelijk is toegankelijk voor Karify. Niet-medische gegevens mogen wij benaderen of openbaar maken wanneer dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan verzoeken van bevoegde autoriteiten.

5 Onrechtmatige handelingen

5.1 U dient zich bij uw gebruik te onthouden van het doen van misleidende, denigrerende, discriminerende of anderszins onrechtmatige mededelingen en van het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Wij behouden het recht voor om content, waarvan wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat die door u geplaatst is in strijd met deze verplichting, zonder uw voorafgaande instemming te verwijderen.

5.2 Opzettelijke introductie van schadelijk materiaal of het op oneigenlijke wijze toegang proberen te krijgen tot de server waarop onze website is opgeslagen is niet toegestaan. Dit betreft een strafbaar feit, hetgeen wij altijd aan het Openbaar Ministerie melden en waarbij wij uw identiteit aan hen bekend maken.

5.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade aan uw computerapparatuur, uw eigen software en/of data als gevolg van uw gebruik van onze website of door het downloaden van enig materiaal daarvan.

6. HealthStore, Healthspaces en websites van derden

Voor de aankoop van producten van Karify in de HealthStore gelden naast deze Gebruiksvoorwaarden onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Anders dan in geval van een vermoeden van onrechtmatige handelingen hebben wij geen zeggenschap over de inhoud van uw healthspace, van de healthspace van derden en/of van websites van derden die u via Karify™ kunt benaderen, die onder andere health apps, hulpmiddelen, boeken of andere producten of diensten kunnen aanbieden.

Voor healthspaces en websites van derden, de inhoud daarvan en de producten en/of diensten die daarop of in de HealthStore door derden worden aangeboden, accepteren wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. De eigenaars en aanbieders daarvan hanteren mogelijk hun eigen voorwaarden. Indien mogelijk attenderen wij u er op maar u dient hiermee in elk geval rekening te houden indien u onze Karify™ website verlaat en de HealthStore, een healthspaces of een website van een derde benadert.

7. Software licentie

7.1 De software voor Karify™ wordt door Karify, onder gelding van deze gebruiksvoorwaarden en een niet-exclusieve licentie, ter beschikking gesteld, voor eigen rekening en risico (“as is”), zonder enige garantie, expliciet of impliciet, schriftelijk of mondeling, waaronder de geschiktheid van de software voor een bepaald doel.

7.2 U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van Karify™. In het bijzonder geven wij geen garantie dat de werking van de software zonder storingen of gebreken zal zijn of dat die kunnen worden verholpen. 7.3 Wij kunnen op afstand de actuele versie van uw software controleren, en upgrades downloaden naar uw apparaten om het programma te updaten, te verbeteren en verder te ontwikkelen.

7.4 De licentie die hierbij aan u verleend wordt geeft u het recht om Karify™ persoonlijk en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken. De licentie eindigt wanneer uw abonnement eindigt. U dient dan de eventueel op uw computerapparatuur aanwezige onderdelen van de software te verwijderen. Het is niet toegestaan om de software die is opgenomen in Karify™ te disassembleren, decompileren of reverse engineeren.

8. Wijzigingen in Karify™

Karify™ kan door ons tijdelijk of permanent worden gewijzigd of beëindigd. Als er een risico bestaat dat uw gegevens daarbij mogelijk verloren gaan zullen wij u zoveel mogelijk vooraf proberen te waarschuwen. Wij kunnen het behoud van uw gegevens en informatie echter niet garanderen.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

9.1 U accepteert dat Karify niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van uw gebruik van Karify™, inclusief, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade, gevolgschade, letselschade, winstderving, of schade als gevolg van verlies of wijziging van gegevens of als gevolg van een tijdelijke of permanente bedrijfsonderbreking.

9.2 U aanvaardt dat door of via Karify™ (persoons)gegevens worden verstuurd naar en via apparatuur die in het bezit is van en wordt onderhouden door derden en die zich buiten de macht van Karify bevindt. Karify is niet aansprakelijk voor enige vertraging, het functioneren en/of enige onderbreking, besmetting of corruptie van gegevens of informatie die u verstuurt of die naar u verstuurd wordt in verband met uw gebruik van Karify™.

10. Auteursrechten

De auteursrechten op Karify™ alsmede de \’look and feel\’, zijn, tenzij anders is vermeld, eigendom van Karify. Via de HealthStore en via healthspaces kunt u producten zoals modules en toepassingen voor Karify™ verkopen en/of kopen.

Op die producten kunnen auteursrechten rusten van de ontwikkelaar. Voor zover u software toepassingen van Karify koopt bent u bevoegd om, voor persoonlijk gebruik, content, zoals standaardmodules, documenten, bestanden, tekst en afbeeldingen op te slaan, te raadplegen, uit te printen, te bewerken en hierop gebaseerde nieuwe behandelmodules via de Karify™ HealthStore te koop aan te bieden.

De logo\’s en merkrechten van Karify mogen niet zonder onze toestemming worden gebruikt of verveelvoudigd. Zorgverleners mogen het Karify™ logo op hun eigen website en in hun eigen ruimte in de healthspace vermelden. Elke ongeautoriseerde verveelvoudiging van (onderdelen van) deze website en zijn content, in welke vorm dan ook, is verboden. Om de content van derden te gebruiken dient u toestemming te hebben van de betreffende eigenaar.

11. Support

Tijdens kantooruren, van 9.00 – 17.00 uur, is Karify beschikbaar voor support per e-mail. Eventuele kosten voor support worden aan zorgverleners conform het door hen gekozen payment plan in rekening gebracht. support@karify.com.

12. Wijzigingen in Gebruiksvoorwaarden, einde

12.1 Wij hebben het recht om de Gebruiksvoorwaarden van Karify™ te wijzigen. Wij zullen u uitnodigen om gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Indien wij binnen vier weken na ons verzoek geen acceptatie van u hebben ontvangen, bieden wij u een laatste termijn om de gewijzigde voorwaarden te aanvaarden, waarna wij tot beëindigen van uw abonnement over mogen gaan.

12.2 Bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven na het einde van uw abonnement geldig, inclusief, maar niet beperkt tot de vrijwaring en uitsluiting van onze aansprakelijkheid.

13. Geschillenbeslechting, toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen waarbij Karify is betrokken, die voortvloeien uit of samenhangen met uw gebruik van Karify™, zal de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, exclusief bevoegd zijn. Deze bepaling ziet niet op geschillen tussen gebruikers van Karify™ onderling, waarbij Karify niet is betrokken.

Meer weten? Neem contact op met vragen@karify.com