Vincent van Gogh geeft regie behandeling aan cliënt

Logo Vincent van Gogh ggz

Deze week vond de kick-off met Karify plaats bij de afdelingen verslavingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen van ggz-instelling Vincent van Gogh. De afdelingen brengen het hele programma online door ehealth volledig te integreren in het werkproces.

Foto Martijn Derks

Martijn Derks

Melden cliënten zich aan bij een afdeling, dan maken zij meteen kennis met Karify. Vervolgens doorlopen zij een blended behandeling waarin ehealth en face-to-face contacten gecombineerd worden, en na de behandeling volgt een gedeeltelijk online nazorgtraject. Een blended behandeling van kop tot staart!

We spraken erover met Martijn Derks, product manager bij Vincent van Gogh GGZ.

25 februari vond de kick-off plaats, hoe hebben aanwezigen dat ervaren?

“Er was een goede opkomst. De behandelaars waren positief kritisch en zien het belang van ehealth voor de cliënt, ondanks dat het merendeel van de behandelaars nog relatief onervaren is in het gebruik van ehealth.”

Wat is de meerwaarde van ehealth volgens Vincent van Gogh?

“De belangrijkste meerwaarde van ehealth zit volgens mij in de regie die de cliënt verkrijgt over zijn behandeling. Daarnaast zit de winst in een mogelijke verkorting van de gemiddelde behandelduur met een hogere kwaliteit. Door een mogelijk kortere looptijd kunnen behandelaars bijvoorbeeld meer cliënten helpen op jaarbasis. Een hogere kwaliteit van de behandeling komt de cliënt ten goede. Bij het goed toepassen van ehealth komt de cliënt dus altijd op de eerste plaats!”

“Daarnaast draagt ehealth bij aan onze bedrijfsstrategie waarin we slimmer willen werken; meer flexwerken en vanuit huis werken. Hierdoor hebben we minder werkplekken nodig en werken we aan het Vincent van Gogh van de toekomst. Ehealth maakt dit mede mogelijk. Daarnaast draagt de blended werkwijze bij aan een gestructureerd werkproces, doordat het voor behandelaars erg inzichtelijk wordt welke stappen ze ondernemen.”

“Het samenspel van voordelen voor de cliënt, de behandelaar en de organisatie, zorgt voor de synergie die ehealth kan en moet zijn voor de zorg.”

Waarom hebben jullie gekozen voor Karify als ehealth platform?

“Programmamanagers en behandelaars hebben bij mij aangegeven dat ze met Karify wilden werken. In onze gesprekken bleek vervolgens dat Karify en Vincent van Gogh hetzelfde denken over ehealth, dus de match lijkt goed. De samenwerking met Karify is gestoeld op transparante doelstellingen gecombineerd met een overtuiging bij beide organisaties dat moeilijke doelen haalbaar zijn. Vincent van Gogh heeft bij Karify veel invloed op het proces, dat kost een extra tijdsinvestering, maar zo kunnen we het project echt laten aansluiten bij onze wensen.”

Vincent van Gogh startte begin februari een pilot met Karify bij de afdeling Stemmingsstoornissen, welke lessen hebben jullie hieruit al geleerd?

“Bij de afdeling stemmingsstoornissen rolden we een redelijk selecte pilot uit. Hierin hebben we slechts 1 onderdeel van het zorgprogramma gebouwd met inzet van ehealth. Dit geeft een beperkt effect en bereikt slechts een klein deel van de cliëntpopulatie en behandelaars.”

“Daarom hebben we bij verslaving- en persoonlijkheidsstoornissen gekozen voor een volledige integratie op het werkproces. Dat betekent dat het volledige spectrum online is gebracht: alle behandelaars werken mee, we hebben gekozen voor een duidelijke kick-off, het opzetten van werkgroepen en we hebben het project meer op een podium geplaatst. Door die extra zichtbaarheid binnen de organisatie, komt het project uit de luwte en hopen we op een goede spin-off en breed gedragen oplossing met goede resultaten.”

Hoe komen cliënten bij Vincent van Gogh in aanraking met ehealth in het aanmeldproces?

“Na aanmelding krijgt een cliënt meteen de tools in handen om thuis aan de slag te gaan met zijn behandeling. In plaats van een wachttijd, wordt hij mogelijk online welkom geheten met een filmpje van zijn behandelaar en krijgt hij meteen beschikbaarheid over psycho-educatie modules.”

Hoe wil Vincent van Gogh cliënten nog beter hulp bieden met ehealth?

“Mijn doel is om bij alle zorgprogramma’s op eniger wijze ehealth te integreren, zodat bijvoorbeeld cliënten die kampen met dubbele problematiek, eenvoudig met hun dossier naar een ander zorgprogramma kunnen gaan. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld bij de afdeling verslavingsstoornissen wordt behandeld en hij en de behandelaar denken dat ook angstbehandeling nodig is, willen we zorgen dat die interne keten goed aansluit. Hierin kan de inzet van ehealth mede de sleutel zijn.”

Over Vincent van Gogh:

Vincent van Gogh is met 12.000 cliënten de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg, en delen van Brabant. De organisatie behandelt en begeleidt mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. Vincent van Gogh werkt nauw samen met cliënten en familie of naasten aan herstel en maximale deelname aan de samenleving. Alles vanuit het motto ‘herstel is haalbaar’.